Test

1. Zaznacz prawid?ow? nazw? i dat? uchwalenia ustawy: Ustawa okre?la organy w?a?ciwe w sprawach zarz?dzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady dzia?ania w tej dziedzinie, a tak?e zasady finansowania zada? zarz?dzania kryzysowego:
a) ustawa z dnia 8 wrze?nia 2006 r. o Pa?stwowym Ratownictwie Medycznym,
b) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne,
c) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarz?dzaniu kryzysowym,
d) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl?ski ?ywio?owej,
e) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
f) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o ochronie przeciwpo?arowej,
g) rozporz?dzenie Rady Ministrw z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczeg?owego zakresu dzia?ania szefa obrony cywilnej kraju, szefw obrony cywilnej wojewdztw, powiatw i gmin,
h) rozporz?dzenie Rady Ministrw z dnia 28 wrze?nia 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludno?ci,

2. Na terytorium RP zarz?dzanie kryzysowe sprawuje:
a) Prezydent RP, b) Rada Bezpiecze?stwa Narodowego, c) Prezes Rady Ministrw, d) Rada Ministrw, e) NATO

3. Zgodnie z ustaw? o zarz?dzaniu kryzysowym podkre?l organy zarz?dzania kryzysowego na szczeblu administracji rz?dowej:
a) Rz?dowe Centrum Bezpiecze?stwa, b) Si?y Zbrojne RP, c) Rz?dowy Zesp? Zarz?dzania Kryzysowego,
d) Minister Koordynator S?u?b Specjalnych, e) wojewoda, f) Wojewdzki Zesp? Zarz?dzania Kryzysowego,
g) Starosta i Powiatowy Zesp? Zarz?dzania Kryzysowego.

4. Rada Bezpiecze?stwa Narodowego jest organem doradczym Prezydenta:
a) w zakresie bezpiecze?stwa i obronno?ci, b) w zakresie bezpiecze?stwa powszechnego,
c) w zakresie wewn?trznego i zewn?trznego bezpiecze?stwa pa?stwa, d) w zakresie promocji obronno?ci,
e) w zakresie bezpiecze?stwa publicznego i narodowego.

5. Zgodnie z ustaw? o zarz?dzaniu kryzysowym podkre?l organy zarz?dzania kryzysowego na szczeblu administracji samorz?dowej:
a) Starosta, b) Powiatowy Zesp? Zarz?dzania Kryzysowego, c) Powiatowa Komisja Bezpiecze?stwa i Porz?dku Publicznego, d) wjt, e) Gminny Zesp? Zarz?dzania Kryzysowego, f) Komisariat Policji,
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

6. Biuro Bezpiecze?stwa Narodowego funkcjonuje na podstawie :
a) art. 11 ustawy z 1967 r. o powszechnym obowi?zku obrony, b) art. 11 ustawy z 2010 r .o bezpiecze?stwie i obronno?ci, c) na podstawie art. 135 Konstytucji z 1997 r. d) na podstawie art. 26 Konstytucji z 1952 r. , e) na podstawie art. 26 Konstytucji z 1997 r.

7. Czuwa na przestrzeganiem Konstytucji, stoi na stra?y suwerenno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa oraz nienaruszalno?ci i niepodleg?o?ci jego terytorium. O kogo chodzi:
a) Prezydenta RP, b) Premiera, c) Rad? Ministrw, d) Ministra Obrony Narodowej i Prezydenta, e) szefa Sztabu Generalnego WP.

8. Zarz?dzanie kryzysowe zgodnie z ustaw? z 2007 r. to dzia?alno?? organw administracji publicznej b?d?ca elementem:
a) kierowania bezpiecze?stwem narodowym,
b) kierowania obronno?ci? i bezpiecze?stwem pa?stwa, c) reagowania kryzysowego, d) obrony cywilnej.

9. Szefem Obrony Cywilnej Kraju jest:
a) wjt gminy, b) starosta, c) Rada Ministrw, d) Komendant G?wny PSP, e) Minister Obrony Narodowej,
f) Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji.

10. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energi? i paliwa, b) ??czno?ci i sieci teleinformatycznych, c) finansowe, d) ochrony zdrowia,
e) transportowe i komunikacyjne, f) ratownicze, g) zapewniaj?ce ci?g?o?? dzia?ania administracji samorz?dowej ,
h) zapewniaj?ce ci?g?o?? dzia?ania administracji publicznej
11. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmuj?:
a) przygotowanie planw zarz?dzania kryzysowego,
b) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
c) przygotowanie i utrzymanie zasobw niezb?dnych do wykonywania zada? uj?tych w planie zarz?dzania kryzysowego,
d) utrzymanie baz danych niezb?dnych w procesie zarz?dzania kryzysowego,
e) przygotowanie rozwi?za? na wypadek zniszczenia lub zak?cenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
f) zapewnienie spjno?ci mi?dzy planami zarz?dzania kryzysowego a innymi planami sporz?dzanymi w tym zakresie przez w?a?ciwe organy administracji publicznej, ktrych obowi?zek wynika z odr?bnych przepisw,
g) zapewnienie ludziom warunkw przetrwania w czasie wojny i okupacji.

12. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) produkcji, sk?adowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwrczych, w tym ruroci?gi substancji niebezpiecznych, b) planowania cywilnego,
c) planowania wojskowego, d) planowania na wypadek sytuacji kryzysowych.

13. Okresowe realizowanie etapw: analizowania, programowania, opracowywania planu lub programu, jego wdra?anie, testowanie i uruchamianie na mocy ustawy z zarz?dzaniu kryzysowym nazywamy
a) cyklem planowania, b) cyklem wychowania, c) cyklem u?wiadamiania i realizacji, d) map? ryzyka zagro?enia.

14. Zarz?dzanie kryzysowe to dzia?alno?? organw administracji publicznej, ktra polega na:
a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych dzia?a?,
c) reagowaniu w przypadku wyst?pienia sytuacji kryzysowych,
d) usuwaniu ich skutkw,
e) odtwarzaniu gotowo?ci mobilizacyjnej si? zbrojnych,
f) odtwarzaniu zasobw i infrastruktury,
g) odtwarzaniu gotowo?ci mobilizacyjnej pa?stwa,
h) przygotowaniu do udzia?u si? policyjnych i wojskowych w misji stabilizacyjnej i kryzysowej.

15. Ochrona infrastruktury krytycznej polega na:
a) wszelkich dzia?aniach do zapewnienia funkcjonalno?ci, ci?g?o?ci dzia?a? i integralno?ci infrastruktury krytycznej w celu zapobie?enia zagro?eniom, ryzykom lub s?abym punktom,
b) ograniczeniu i neutralizacji skutkw sytuacji kryzysowych oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, atakw oraz innych zdarze? zak?caj?cych jej prawid?owe funkcjonowanie,
c) mobilizacji gospodarki narodowej,
d) powo?ywaniu do s?u?by w obronie cywilnej.

16. Zdarzenie zwi?zane z dzia?aniem si? natury, w szczeglno?ci wy?adowania atmosferyczne, wstrz?sy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, d?ugotrwa?e wyst?powanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, po?ary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wyst?powanie szkodnikw, chorb ro?lin lub zwierz?t albo chorb zaka?nych ludzi albo te? dzia?anie innego ?ywio?u nazywamy:
a) katastrof? naturaln?, b) kl?sk? po?arnicz?, c) awaria techniczn?, d) kl?sk? ?ywio?ow?.

17. Bezpiecze?stwo wewn?trzne pa?stwa oraz porz?dek publiczny zapewnia:
a) Rada Ministrw, b) Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji, c) Minister Obrony Narodowej,
d) Prezes Rady Ministrw, e) Komendant G?wny Policji

18. Bezpiecze?stwo zewn?trzne pa?stwa zapewnia:
a) Rada Ministrw, b) Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji, c) Minister Obrony Narodowej,
d) Prezes Rady Ministrw, e) Minister Spraw Zagranicznych

19. Zgodnie z ustaw? z 1997 r. o dzia?ach administracji rz?dowej zarz?dzanie kryzysowe i obrona cywilna obejmuje dzia?:
a) sprawy wewn?trzne, b) sprawy zagraniczne, c) sprawy gospodarki wodnej, d) obrony narodowej

20. Plany zarz?dzania kryzysowego tworz? si? na szczeblu:
a) wojewdzkim, b) powiatowym, c) gminnym, d) na szczeblu krajowym,
e) na szczeblu ministrw kieruj?cych dzia?ami administracji rz?dowej, f) kierownikw urz?dw centralnych.
g) rejonowym

21. Raport o Zagro?eniach Bezpiecze?stwa Narodowego sporz?dzaj?:
a) ministrowie kieruj?cy dzia?ami administracji rz?dowej, b) kierownicy urz?dw centralnych,
c) wojewodowie, d) starostowie, e) wjtowie.

22. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjmuje w drodze uchwa?y:
a) Rada Ministrw, b) Prezydent, c) Komitet Obrony Kraju, d) Rz?dowe Centrum Bezpiecze?stwa,
e) Rz?dowy Zesp? Zarz?dzania Kryzysowego.

23. Dzia? sprawy wewn?trzne na podstawie ustawy o dzia?ach administracji rz?dowej z 1997 r. obejmuje sprawy: a) ochrony bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego, b) ochrony granicy pa?stwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemcw (), c) zarz?dzania kryzysowego, d) obrony cywilnej, e) ochrony przeciwpo?arowej, f) przeciwdzia?ania skutkom kl?sk ?ywio?owych (), g) ochrony przeciwpowodziowej .

24. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej okre?la:
a) narodowe priorytety, cele, wymagania oraz standardy, s?u??ce zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
b) ministrw kieruj?cych dzia?aniami administracji rz?dowej odpowiedzialnych za systemy ochrony infrastruktury krytycznej
c) kierownikw urz?dw centralnych odpowiedzialnych za systemy ochrony infrastruktury krytycznej,
d) szczeg?owe kryteria pozwalaj?ce wyodr?bni? obiekty, instalacje, urz?dzenia i us?ugi wchodz?ce w sk?ad systemw infrastruktury krytycznej, bior?c pod uwag? ich znaczenie dla funkcjonowania pa?stwa i zaspokojenia potrze obywateli,
e) funkcjonowanie obrony cywilnej,
f) funkcjonowanie ochrony cywilnej.

25. Systemy oraz wchodz?ce w ich sk?ad powi?zane ze sob? funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urz?dzenia, instalacje, us?ugi kluczowe dla bezpiecze?stwa pa?stwa i jego obywateli oraz s?u??c zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organw administracji publicznej, a tak?e instytucji i przedsi?biorstw. Jest to definicja:
a) infrastruktury krytycznej
a) systemu bezpiecze?stwa narodowego,
c) systemu zarz?dzania kryzysowego,
d) systemu ga?niczo- ratowniczego,
e) systemu Pa?stwowe Ratownictwo Medyczne.

26. Minister w?a?ciwy do spraw wewn?trznych sprawuje nadzr nad dzia?alno?ci?: a) Policji,
b) Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, c) Stra?y Granicznej, d) Obrony Cywilnej Kraju, e) Szefa Urz?du ds. Cudzoziemcw, f) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, g) Biura Ochrony Rz?du, h) systemem Pa?stwowe Ratownictwo Medyczne.

27. Zgodnie z art. 19 ustawy o dzia?ach administracji rz?dowej dzia? obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:
a) obrony Pa?stwa oraz Si? Zbrojnych RP, b) udzia?u RP w wojskowych przedsi?wzi?ciach organizacji mi?dzynarodowych (), c) reagowania kryzysowego SZRP, d) mobilizacji i wojny, e) nadzoru na systemem Pa?stwowe Ratownictwo Medyczne.

28. Zgodnie z art. 33 ustawy o dzia?ach administracji rz?dowej dzia? zdrowie obejmuje sprawy:
a) organizacji i nadzoru na systemem Pa?stwowe Ratownictwo Medyczne,
b) organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej, c) ochrony zdrowia,
d) ratownictwa specjalistycznego.

29. Minister w?a?ciwy do spraw zdrowia sprawuje nadzr nad :
a) G?wnym Inspektorem Farmaceutycznym,
b) G?wnym Inspektorem Sanitarnym
c) Prezesem Urz?du Rejestracji Produktw Leczniczych, Wyrobw Medycznych i Produktw Biobjczych,
d) Agencja Mienia Sanitarnego.

30. Zgodnie z art. 11 ustawy o dzia?ach administracji rz?dowej dzia? gospodarka wodna obejmuje sprawy:
a) kszta?towania, ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobw wodnych,
b) ochrony przeciwpowodziowej, w tym budowy modernizacji oraz utrzymania urz?dze? wodnych zabezpieczaj?cych przed powodzi? oraz koordynacji przedsi?wzi?? s?u??cych os?onie i ochronie przeciwpowodziowej ,
c) budowy, modernizacji oraz utrzymania ?rdl?dowych drg wodnych,
d) funkcjonowania obrony cywilnej.

31. Organem w?a?ciwym w sprawach zarz?dzania kryzysowego na terenie wojewdztwa jest
a) wojewoda, b) Marsza?ek wojewdztwa, c) Sejmik wojewdztwa.

32. Organem w?a?ciwym w sprawach zarz?dzania kryzysowego na terenie powiatu jest
a) starosta, b) Zarz?d powiatu, c) Rada Powiatu.

33. Mo?e by? wprowadzony dla zapobie?enia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych nosz?cych znamiona kl?ski ?ywio?owej oraz w celu ich usuni?cia. Jest to stan:
a) kl?ski ?ywio?owej i sytuacji nadzwyczajnej,
b) stan kl?ski ?ywio?owej,
c) stan wyj?tkowy,
d) stan wojenny,
e) stan wojny i kl?ski ?ywio?owej.

34. Ustawa okre?la tryb wprowadzenia i zniesienia stanu kl?ski ?ywio?owej, a tak?e zasady dzia?ania organw w?adzy publicznej oraz zakres ogranicze? wolno?ci i praw cz?owieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. O jak? ustaw? chodzi:
a) ustaw? z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie wyj?tkowym,
b) ustaw? z 18 kwietnia 2002 r. o sytuacjach nadzwyczajnych i wyj?tkowych,
c) ustaw? z dnia 19 kwietnia o stanie kl?ski ?ywio?owej,
d) ustaw? z dnia 18 kwietnia o stanie nadzwyczajnym i stanie kl?ski ?ywio?owej,
e) ustaw? z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kl?ski ?ywio?owej.

35. Stany kryzysowe to:
a) VI rozdzia? konstytucji z 1997 r.,
b) XI rozdzia? konstytucji z 1997 r.,
c) stany kryzysowe nie wyst?puj? w konstytucji RP,
d) stany kryzysowe wyst?puj? w konstytucji RP wsplnie ze stanami nadzwyczajnymiNaszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Informujemy, i? w celu optymalizacji tre?ci dost?pnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka?dego u?ytkownika, jak rwnie? dla celw reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc? plikw cookies na urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw. Pliki cookies u?ytkownik mo?e kontrolowa? za pomoc? ustawie? swojej przegl?darki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information