Tezy egzaminacyjne


1. Podaj prawidłową nazwę i datę uchwalenia: Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego………………………………................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


2. Na terytorium RP zarządzanie kryzysowe sprawuje ………………………………………


3. Wymień organy zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/…..

4. Wymień organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji samorządowej……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego funkcjonuje na podstawie …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Prezydent RP czuwa na przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i ……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


9. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest organem pomocniczym …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy…………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują ………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Cykl planowania to …………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Zarządzanie kryzysowe polega na: a) …………….............................................................
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c)…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
d) ……………………………………………………………………………………….,………
…………………………………………………………………………………………………..
e) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

14. Na czym polega ochrona infrastruktury krytycznej ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Na podstawie przepisów prawa zdefiniuj pojęcie katastrofy naturalnej ………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Zdefiniuj podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego:……………………
a) planowanie cywilne ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) siatka bezpieczeństwa……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) napa ryzyka …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) mapa zagrożenia……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) sytuacja kryzysowa…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
f) zdarzenie o charakterze terrorystycznym …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Kto zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Kto zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa…………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Zgodnie z ustawą z 1997 r. o działach administracji rządowej zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna obejmuje obejmuje dział………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

20. Co to są plany zarządzania kryzysowego…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

21. Kto sporządza Raport o Zagrożeniach Bezpieczeństwa Narodowego……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22. Kto przyjmuje i w jakiej formie Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej ……………………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23. Jakie sprawy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na podstawie ustawy o działach administracji rządowej z 1997 r. obejmuje dział sprawy wewnętrzne………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

24. Jakie elementy zawiera Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

25.Co rozumiemy pod pojęciem infrastruktura krytyczna…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...26. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór na działalnością ……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27. Zgodnie z art. 19 ustawy o działach administracji rządowej dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

28. Zgodnie z art. 33 ustawy o działach administracji rządowej dział zdrowie obejmuje sprawy (…) 3) organizacji i …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

29. Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad :……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

30. Zgodnie z art. 11 ustawy o działach administracji rządowej dział gospodarka wodna obejmuje sprawy: (….) 4) ochrony………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

31. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu …………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

32. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

33. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu ……..
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

34. Zarząd Województwa uczestniczy w realizacji zadań z ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

35. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

36. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest:……….
…………………………………………………………………………………………………

37.W skład planów zarządzania kryzysowego wchodzą następujące elementy
1)………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

37. Plan główny planu zarządzania kryzysowego zawiera następujące elementy
a) ………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………………

38. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych w planie zarządzania kryzysowego zawiera:
a) :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
d)……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

39. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego zawiera następujące elementy:
a) ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
c) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

41. Załączniki funkcjonalne planu głównego zawierają następujące elementy………………..
a) ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
b) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
c) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
d) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
f) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
g)………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
h) ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
i) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
j) ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
k)……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
l) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

42. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego to organ …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
powołany na mocy ustawy …………………………………………………………………….


43. Wymień skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

44. Wymień uprawnienia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45. Co to jest i jaką rolę pełni Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

46. Centra zarządzania kryzysowego tworzą …………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


47. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest
wojewoda, Marszałek województwa – zaznacz właściwą odpowiedź.


48. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest
starosta, Zarząd powiatu – zaznacz właściwą odpowiedź/


49. Funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego pełni…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

50. Podstawą prawną funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego jest
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

51. Podstawy prawne funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne tworzy (podaj nazwę aktu normatywnego i datę uchwalenia)…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

52.Wymień podstawowe zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

53. System Państwowe Ratownictwo Medyczne tworzy się w celu …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

54. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez
1)………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………..
5) ……………………………………………………………………………………………..
6)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


54. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez……………………………………………………
1) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
3) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

55. Działania ratownicze polegają na czynnościach podjętych w celu…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

56. System powiadania ratunkowego dokonuje integracji ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

57. Wymień zadania systemu powiadamiania ratunkowego……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

58. Wymień akty prawne regulujące stany nadzwyczajne w RP……………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

59. Wymień akty wykonawcze do ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

60. Do aktów normatywnych wspomagających proces zarządzania kryzysowego zaliczamy:


61. Może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Jest to stan:
a) klęski żywiołowej i sytuacji nadzwyczajnej,
b) stan klęski żywiołowej,
c) stan wyjątkowy,
d) stan wojenny,
e) stan wojny i klęski żywiołowej.


62. Ustawa określa tryb wprowadzenia i zniesienia stanu klęski żywiołowej, a także zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego. O jaką ustawę chodzi:
a) ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie wyjątkowym,
b) ustawę z 18 kwietnia 2002 r. o sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych,
c) ustawę z dnia 19 kwietnia o stanie klęski żywiołowej,
d) ustawę z dnia 18 kwietnia o stanie nadzwyczajnym i stanie klęski żywiołowej,
e) ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information