Status kombatanta

REGULAMIN HASKI Z 1907 R.

Za??cznik DO IV KONWENCJI HASKIEJ Z 1907 R.

Art. 1.

Ustawy, prawa i obowi?zki wojenne stosuj? si? nie tylko do armii, lecz rwnie? do pospolitego ruszenia i oddzia?w ochotniczych, o ile odpowiadaj? one warunkom nast?puj?cym:

1) je?eli maj? na czele osob? odpowiedzialn? za swych podw?adnych;

2) nosz? sta?? i daj?c? si? rozpozna? z daleka odznak? wyr?niaj?c?;

3) jawnie nosz? bro?;

4) przestrzegaj? w swych dzia?aniach praw i zwyczajw wojennych.

W tych krajach, gdzie pospolite ruszenie lub oddzia?y ochotnicze stanowi? armi? lub wchodz? w jej sk?ad, nazwa armii rozci?ga si? na nie.

Art. 2.

Ludno?? terytorium nie zaj?tego ( nieokupowanego - przyp. M. G.), ktra przy zbli?aniu si? nieprzyjaciela dobrowolnie chwyta za bro?, aby walczy? z wkraczaj?cymi wojskami i nie mia?a czasu zorganizowa? si? zgodnie z art. 1, b?dzie uwa?ana za stron? wojuj?c?, je?eli jawnie nosi bro? i zachowuje prawa
i zwyczaje wojenne.

Art. 3.

Zbrojne si?y stron wojuj?cych mog? sk?ada? si? z walcz?cych i niewalcz?cych. W razie zagarni?cia ich przez nieprzyjaciela zarwno tym, jak i tamtym przys?uguje prawo by? traktowanymi jak je?cy wojenni.

Wst?p do IV Konwencji haskiej z 1907 r.

ZANIM BARDZIEJ WYCZERPUJ?CY KODEKS PRAW WOJENNYCH B?DZIE MG? BY? U?O?ONYM, WYSOKIE UK?ADAJ?CE SI? STRONY UWA?AJ? SI? SKONSTATOWWA?, ?E W WYPADKACH, NIEOBJ?TYCH PRZEPISAMI OBWI?ZUJ?CYMI, PRZYJ?TYMI PRZEZ NIE, LUDNO?? I STRONY WOJUJ?CE POZOSTAJ? POD OPIEK? I W?ADZ? ZASAD PRAWA NARODW, WYP?YWAJ?CYCH ZE ZWYCZAJW, USTANOWIONYCH MI?DZY CYWILIZOWANYMI NARODAMI, ORAZ Z ZASAD HUMANITARNO?CI I WYMAGA? SPO?ECZNEGO SUMIENIA (Tzw. Klauzula prof. F. Martensa).

III Konwencja genewska z 1949 r.

Artyku? 4 lit A pkt III KG stanowi:

Je?cami wojennymi w rozumieniu Konwencji s? osoby, ktre znalaz?y si? we w?adzy nieprzyjaciela, a nale?? do jednej

z nast?puj?cych kategorii:

1) cz?onkowie si? zbrojnych Strony w konflikcie, jak rwnie? cz?onkowie milicji i oddzia?w ochotniczych, stanowi?cych cz??? tych si? zbrojnych;

2) cz?onkowie innych milicji i innych oddzia?w ochotniczych, w??czaj?c w to cz?onkw zorganizowanych ruchw oporu, nale??cych do jednej ze Stron w konflikcie i dzia?aj?cych poza granicami lub w granicach swego w?asnego terytorium, nawet je?eli to terytorium jest okupowane, pod warunkiem, ?e te milicje lub oddzia?y ochotnicze, w??czaj?c w to zorganizowane ruchy oporu, odpowiadaj? nast?puj?cym warunkom:

a) maj? na czele osob? odpowiedzialn? za swych podw?adnych;

b) nosz? sta?y i daj?cy si? z daleka rozpozna? znak rozpoznawczy;

c) jawnie nosz? bro?;

d) przestrzegaj? w swych dzia?aniach praw i zwyczajw wojny;

3) cz?onkowie regularnych si? zbrojnych, ktrzy podaj? si? za podlegaj?cych rz?dowi lub w?adzy nie uznanym przez Mocarstwo zatrzymuj?ce;

4(...);

5();

6) ludno?? terytorium nie okupowanego, ktra przy zbli?aniu si? nieprzyjaciela chwyta spontanicznie za bro?, aby stawi? opr wojskom inwazyjnym, a nie mia?a czasu zorganizowa? si? w regularne si?y zbrojne, je?eli jawnie nosi bro? i przestrzega praw i zwyczajw wojennych.

Protok? Dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 r.

/Dz. U. z 1992r., nr 41, poz. 175, za??cznik /

Art. 43 Si?y zbrojne

1. Si?y zbrojne Strony konfliktu sk?adaj? si? z wszystkich uzbrojonych i zorganizowanych si?, grup i oddzia?w, ktre podlegaj? dowdztwu odpowiedzialnemu przed t? Stron? za post?powanie jego podw?adnych, cho?by ta Strona by?a reprezentowana przez rz?d lub w?adz? nie uznane przez Stron? przeciwn?. Takie si?y zbrojne powinny podlega? systemowi wewn?trznej dyscypliny, ktry by zapewnia? mi?dzy innymi poszanowanie przepisw prawa mi?dzynarodowego maj?cego zastosowanie w konfliktach zbrojnych.

2. Cz?onkowie si? zbrojnych Strony konfliktu (...) s? kombatantami, to jest maj? prawo bezpo?redniego uczestniczenia w dzia?aniach zbrojnych.

3. Strona konfliktu, ktra wciela do swych si? zbrojnych organizacj? paramilitarn? lub uzbrojon? s?u?b? porz?dku publicznego, powinna powiadomi? o tym inne Strony konfliktu.

Art. 44 Kombatanci i je?cy wojenni

  1. 1. Ka?dy kombatant w rozumieniu artyku?u 43, ktry znajdzie si? we w?adzy Strony przeciwnej, staje si? je?cem wojennym.

Znacz?c? redukcj? wymogw, ktre odnosz? si? do obowi?zkowego odr?niania si? walcz?cego od ludno?ci cywilnej, wyra?a art. 44 ust. 3 PD I, sprowadzaj?c je do nast?puj?cej tre?ci:

Dla wzmocnienia ochrony ludno?ci cywilnej przed skutkami dzia?a? wojennych kombatanci s? zobowi?zani do odr?niania si? od ludno?ci cywilnej w czasie, gdy bior? udzia? w ataku lub
w wojskowej operacji przygotowawczej do ataku. Uznaj?c jednak, ?e w toku konfliktw zbrojnych istniej? sytuacje, gdy wskutek charakteru dzia?a? zbrojnych uzbrojony kombatant nie mo?e odr?nia? si? od ludno?ci cywilnej, zachowuje on swj status kombatanta pod warunkiem, ?e w takich sytuacjach nosi otwarcie bro?:

a) w czasie ka?dego starcia zbrojnego;

b) gdy jest widoczny dla nieprzyjaciela podczas rozwini?cia wojskowego, poprzedzaj?cego rozpocz?cie ataku, w ktrym ma uczestniczy?.

Art. 44, ust. 4 PD I

Ka?dy kombatant, ktry znajdzie si? we w?adzy strony przeciwnej w czasie, gdy nie spe?nia warunkw przewidzianych w drugim zdaniu ust?pu 3, traci prawo do traktowania go jako je?ca wojennego, korzysta jednak mimo to z ochrony rwnowa?nej pod ka?dym wzgl?dem z t?, jaka przyznana jest je?com wojennym przez Trzeci? Konwencj? i przez niniejszy protok?. W wypadku gdy jest on s?dzony i skazany za jakiekolwiek przest?pstwa pope?nione przez niego, ochrona ta obejmuje ochron? rwnowa?n? z t?, jak? Trzecia Konwencja przyzna?a je?com wojennym.

Ust. 2 art. 44 stanowi:

Chocia? wszyscy kombatanci s? zobowi?zani do przestrzegania prawa mi?dzynarodowego, maj?cych zastosowanie w konfliktach zbrojnych, naruszenia tych przepisw nie pozbawiaj? kombatanta prawa do traktowania go jako kombatanta albo - gdy znajdzie si? we w?adzy strony przeciwnej - prawa do traktowania go jako je?ca wojennego(...).

W razie schwytania i skazania wyrokiem s?du zachowuj? oni status je?ca wojennego. Wynika to z art. 85 III KG i zosta?o wzmocnione poprzez art. 44 ust. 2.

Artyku? 96

Stosunki umowne po wej?ciu w ?ycie niniejszego protoko?u

1. Je?eli strony Konwencji s? zarazem stronami niniejszego protoko?u. Konwencje maj? zastosowanie wraz z niniejszym protoko?em jako ich uzupe?nieniem.

2. Je?eli jedna ze stron konfliktu nie jest zwi?zana protoko?em, strony protoko?u pozostaj? mimo to nim zwi?zane w swych wzajemnych stosunkach. S? one rwnie? zwi?zane niniejszym protoko?em w stosunku do strony, ktra nim nie jest zwi?zana, je?eli ona uznaje i stosuje jego postanowienia.

3. W?adza reprezentuj?ca lud b?d?cy z Wysok? Umawiaj?c? si? Stron? w stanie konfliktu zbrojnego o charakterze okre?lonym w ust?pie 4 artyku?u 1 mo?e zobowi?za? si? do stosowania Konwencji i niniejszego protoko?u w zwi?zku z tym konfliktem, kieruj?c jednostronne o?wiadczenie do depozytariusza. Takie o?wiadczenie, po otrzymaniu go przez depozytariusza, ma nast?puj?ce skutki w zwi?zku z tym konfliktem:

(a) Konwencja i niniejszy protok? staj? si? natychmiast obowi?zuj?ce dla tej w?adzy jako strony konfliktu;

(b) wymieniona w?adza korzysta z tych samych praw i ma takie same obowi?zki jak Wysoka Umawiaj?ca si? Strona Konwencji i niniejszego protoko?u oraz

(c) Konwencje i niniejszy protok? wi??? w rwnym stopniu wszystkie strony konfliktu.

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Informujemy, i? w celu optymalizacji tre?ci dost?pnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb ka?dego u?ytkownika, jak rwnie? dla celw reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomoc? plikw cookies na urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw. Pliki cookies u?ytkownik mo?e kontrolowa? za pomoc? ustawie? swojej przegl?darki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.polityka prywatnościo.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information